กำหนดการ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559

พิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558

สถานที่ หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

เวลา รายการ
07.00 - 08.00 นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ลงทะเบียน

สถานที่:อาคารสัฐยามหาราชินี

ผู้รับผิดชอบ: มิสวรรณา กรัสพรหม

หมายเหตุ:

08.00 - 09.00 ผู้เข้ารับเกียรติบัตร เข้าแถวเตรียมถ่ายภาพหมู่

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสวรรณา กรัสพรหม

หมายเหตุ:

09.00 - 09.20 ถ่ายภาพหมู่

สถานที่:

ผู้รับผิดชอบ: มิสวรรณา กรัสพรหม

หมายเหตุ:

09.20 - -10.00 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เดินแถวเข้าสู่บริเวณพิธี - ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เข้าสู่หอประชุม - ดนตรีบรรเลงเพลงโรงเรียน - ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระ - มิสวรรณา กรัสพรหม หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย กล่าวรายงาน - พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่จบการศึกษา - ผู้แทนนักเรียนกล่าวขอบคุณท่านผู้ปกครองและคณะครู - ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการฯ กล่าวให้โอวาท - นักเรียนร่วมร้องเพลงอนุบาลรำลึก - ดนตรีบรรเลงเพลงโรงเรียน - จบพิธี - หลังพิธีผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน

สถานที่:หอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวรรณา กรัสพรหม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.1.วางแผนการวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.1.วางแผนการวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย
- 2.1.วางแผนการวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย (วันที่ 17 พ.ค. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2558 (นอกตาราง) (วันแรก) (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1/2558 (นอกตาราง) (วันสุดท้าย) (วันที่ 15 ก.ย. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- คุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ตรวจข้อสอบและจัดทำสมุดพก (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2558 (นอกตาราง) (วันแรก) (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2558 (นอกตาราง) (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2558 (วันแรก) (วันที่ 23 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่สอง) (วันที่ 24 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 25 ก.พ. 2559)
- พิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 27 ก.พ. 2559)
- สิ้นสุด 2.1.วางแผนการวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย (วันที่ 28 ก.พ. 2559)

แผนงาน : 603 งานวัดและประเมินผล ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวัดและประเมินผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep