กำหนดการ

วันที่ 20 เมษายน 2559

ผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา นำรถเข้าตรวจสภาพรถ และทำสัญญาเข้าร่วมประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559

สถานที่ อาคารเซราฟิน

เวลา รายการ
08.30 - 10.30 เริ่มการตรวจสภาพรถ

สถานที่:อาคารเซราฟิน

ผู้รับผิดชอบ: มิสนพรัตน์ รัตนบวร

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- ประชุมครูนักรถรับ-ส่งนักเรียน (วันที่ 19 พ.ค. 2558)
- การประชุมคุณครูนั่งรถรับ - ส่งนักเรียน ในวันที่ 2 กันยายน 2558 (วันที่ 2 ก.ย. 2558)
- ตรวจสภาพแอร์รถ และการประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- ประชุมคุณครูนั่งรถรับ - ส่งนักเรียน (วันที่ 15 ธ.ค. 2558)
- ผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียน ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา นำรถเข้าตรวจสภาพรถ และทำสัญญาเข้าร่วมประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2559 (วันที่ 20 เม.ย. 2559)
- ขั้นดำเนินการ (ภาระงานประจำ/ภาระงานร่วม/ภาระงานสู่มาตรฐานสากล/โครงการ) (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 507 งานรถรับ-ส่งนักเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานรถรับ - ส่ง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep