กำหนดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

การประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ ปีการศึกษา 2565

สถานที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:30-08:50

คุณครูลงทะเบียนเซ็นชื่อส่งสื่อด้วยตนเอง พร้อมทั้งบันทึกการใช้สื่อ ที่หน้าเวทีสัฐยาฯ

 อาคารสัฐยามหาราชินี
09:00-12:00

คณะกรรมการเดินชมผลงานสื่อจำนวน 41 ชิ้น และคัดเลือกสื่อระดับละ 3 ชิ้น รวมทั้งหมด 9 ชิ้น ผู้เข้ารอบจำนวน 9 คน นำเสนอผลงานสื่อของตนเองคนละไม่เกิน  5 นาที

 อาคารสัฐยามหาราชินี
13:00-13:00

ประกาศผลการประกวดสื่อการจัดประสบการณ์

 อาคารสัฐยามหาราชินี
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9. กิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์(600.9)

6.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์

      6.9.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อมอบหมายงาน

      6.9.3 จัดทำปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมกิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์

      6.9.4 ประชุมคณะกรรมการก่อนเริ่มดำเนินการ ครั้งที่ 2

      6.9.5 ดำเนินการตามแผนกิจกรรมประกวดสื่อ

การจัดประสบการณ์

        - กำหนดวันจัดงานประกวดสื่อ

        - ประกาศผลการประกวดสื่อ

        - มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดสื่อ

      6.9.6 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมประกวดสื่อ  

การจัดประสบการณ์ ครั้งที่ 3

      6.9.7 กำกับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์

      6.9.8 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์

      6.9.9 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะไป

วางแผนพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9. กิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์(600.9)
- 6.9. กิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์(600.9) (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- การประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- 6.9. กิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์(600.9) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดระบบการบริหารและบริการด้านบริหารฝ่ายปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน แผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep