ขอเชิญคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565


                ฝ่ายปฐมวัย  จัดกิจกรรมการประกวดสื่อการจัดประสบการณ์  ประจำปีการศึกษา  2565  ในวันศุกร์ที่  24  มิถุนายน  2565  เวลา  08.30 - 12.00 น.  ณ  อาคารสัฐยามหาราชินี  ฝ่ายปฐมวัย  โดยมีคณะครูเข้าร่วม  จำนวน  41  คน  และสื่อ  จำนวน  41  ชิ้น  และได้รับเกียรติจาก อาจารย์พจนีย์  เชื้อบัณฑิต ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  และอาจารย์ธิดารัตน์    อธิปัญจพงษ์   อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดครั้งนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 8 ครั้ง

Keep