กำหนดการ

วันที่ 16 ธันวาคม 2565

ประชุมครู ครั้งที่ 5/2565

สถานที่ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

เวลา รายการ
16:00 - 17:00

ประชุมครู ครั้งที่ 5/2565

สถานที่:หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

ผู้รับผิดชอบ: มิสจันทิพย์ เครือจันทร์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร (103.14)

6.10.1 สำรวจความต้องการในการพัฒนาของครู

6.10.2 จัดหาสถานที่ในการอบรมพัฒนา

6.10.3 ประสานงานกับทุกงานภายนอกเพื่อทำหนังสือไปอบรมพัฒนา

6.10.4 เขียนแบบรายงานการอบรมพัฒนาเสนอตามขั้นตอน

6.10.5 รวบรวมเวลาการอบรมของครู/บุคลากรให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู

6.10.6 ประเมินประเมินผลการดำเนินงาน

6.10.7 สรุปผลการดำเนินงานไปวางแผนในการดำเนินงานปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร (103.14)
- 6.10 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร (103.14) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- อบรม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- ร่วมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2565 (วันที่ 16 มิ.ย. 2565)
- อบรมผู้ประสานงานเพื่อการเผยแพร่จิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต (วันแรก) (วันที่ 16 มิ.ย. 2565)
- อบรมผู้ประสานงานเพื่อการเผยแพร่จิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต (วันสุดท้าย) (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- ประชุมครู ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ (วันแรก) (วันที่ 20 ก.ค. 2565)
- อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ (วันที่สอง) (วันที่ 21 ก.ค. 2565)
- อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ (วันสุดท้าย) (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "การอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศจากตัวเล่มเพื่อความยั่งยืน" (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน (วันแรก) (วันที่ 6 ส.ค. 2565)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน (วันสุดท้าย) (วันที่ 7 ส.ค. 2565)
- ประชุมครู ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 26 ส.ค. 2565)
- เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุม REO 8 Learning Space : สนง.ศธภ.๘ พื้นที่แห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- อบรม "การออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัย" (วันที่ 21 ต.ค. 2565)
- ประชุมครู ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 4 พ.ย. 2565)
- ประชุมครู ครั้งที่ 5/2565 (วันที่ 16 ธ.ค. 2565)
- ประชุมครู ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัยและเขียนแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันแรก) (วันที่ 4 ก.พ. 2566)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัยและเขียนแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (วันสุดท้าย) (วันที่ 5 ก.พ. 2566)
- ประชุมครู ครั้งที่ 7/2565 (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูปฐมวัยในยุคดิจิทัล" (วันที่ 18 มี.ค. 2566)
- 6.10 กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร (103.14) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในโรงเรียน 2. ใช้ศักยภาพของครู/บุคลากรในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. พัฒนาความรู้ความสามารถครู/บุคลากรให้ก้าวหน้า 4. บำรุงรักษาครู /บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ในโรงเรียนนาน ๆ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

 
Keep