กำหนดการ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจําปีการศึกษา 2566

สถานที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เวลา รายการ
08:30 - 09:00

ผู้ปกครองลงทะเบียน ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่:โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ผู้รับผิดชอบ: มิสวรรณา กรัสพรหม

หมายเหตุ:

09:00 - 09:00

ประธานในพิธีมาถึงในงาน

สถานที่:โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ผู้รับผิดชอบ: มิสวรรณา กรัสพรหม

หมายเหตุ:

09:35 - 09:35

การประชุมผู้ปกครอง

สถานที่:โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ผู้รับผิดชอบ: มิสพวงทอง กุลละวณิชย์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 7. กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่(411.7)

     7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

     7.2 ออกแบบการจัดกิจกรรม

     7.3 ประสานกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

     7.4 ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

     7.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม

     7.6 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรม

     7.7 นำผลการประเมินมาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

    

รายการกำหนดการของขั้นตอน

7. กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่(411.7)
- ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ประจําปีการศึกษา 2566 (วันที่ 27 พ.ค. 2566)

แผนงาน : 411 งานสัมพันธ์ชุมชน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep