Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานสัมพันธ์ชุมชน ปีการศึกษา 2564
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
17 พฤษภาคม 2564   411.02 กิจกรรมเครือข่ายระดับชั้น โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
17 พฤษภาคม 2564  ดำเนินงานตามแผนงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
17 พฤษภาคม 2564  ขั้ันวางแผน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
17 พฤษภาคม 2564  411.03 กิจกรรมบริจาคโลหิต โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
17 พฤษภาคม 2564  411.04 กิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
17 พฤษภาคม 2564  411.05 กิจกรรม SLC รักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
17 พฤษภาคม 2564  411.06 กิจกรรมความรู้สู่ชุมชน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
17 พฤษภาคม 2564  411.07 กิจกรรมประชุมสมาคมศิษย์เก่า + สมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
17 พฤษภาคม 2564  411.08 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
21 พฤษภาคม 2564  ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 กรกฎาคม 2564  บุคลากรครูเข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ฉะเชิงเทรา
9 กรกฎาคม 2564  สมาคมผู้ปกครองและครูฯ บริจาคอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
8 สิงหาคม 2564  กล่องปันสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
13 สิงหาคม 2564  กล่องปันสุข "ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
20 สิงหาคม 2564  ขั้ันวางแผน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 สิงหาคม 2564  สิ้นสุด กล่องปันสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด ขั้ันวางแผน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผนงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด ขั้ันวางแผน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 411.02 กิจกรรมเครือข่ายระดับชั้น โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 411.03 กิจกรรมบริจาคโลหิต โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 411.04 กิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 411.05 กิจกรรม SLC รักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 411.06 กิจกรรมความรู้สู่ชุมชน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 411.07 กิจกรรมประชุมสมาคมศิษย์เก่า + สมาคมผู้ปกครอง โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 พฤษภาคม 2565  สิ้นสุด 411.08 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา