Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานทะเบียนสถิติ ปีการศึกษา 2564
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 พฤษภาคม 2564  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทะเบียนสถิติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  จัดทำแผนการดำเนินงานของงานทะเบียนสถิติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  ดำเนินงานตามแผน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  202.02 งานจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  202.03 งานจัดทำใบรับรองครู/ศิษย์เก่า โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  202.04 งานขออนุญาตเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโรงเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  202.05 จัดทำสถิติการขาด ลา มาสาย ของบุคลากรครู โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  202.06 ขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2564  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทะเบียนสถิติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด จัดทำแผนการดำเนินงานของงานทะเบียนสถิติ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2565  202.02 งานจัดทำทะเบียนประวัตินักเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 202.03 งานจัดทำใบรับรองครู/ศิษย์เก่า โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 202.04 งานขออนุญาตเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโรงเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 202.05 จัดทำสถิติการขาด ลา มาสาย ของบุคลากรครู โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 202.06 ขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา