Saint Louis School
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานการเงินและบัญชี ปีการศึกษา 2564
 
วันที่  กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 มีนาคม 2564  เสนออนุมัติงบประมาณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด เสนออนุมัติงบประมาณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  แต่งตั้งคณะกรรมการงานการเงินและบัญชี โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  จัดทำแผนงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  ดำเนินงานตามแผน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  204.02 งานจ่ายเงิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
1 พฤษภาคม 2564  204.03 งานบัญชีงบประมาณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด แต่งตั้งคณะกรรมการงานการเงินและบัญชี โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด จัดทำแผนงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด ดำเนินงานตามแผน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 204.02 งานจ่ายเงิน โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา
30 เมษายน 2565  สิ้นสุด 204.03 งานบัญชีงบประมาณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์​ ฉะเชิงเทรา