ขอเชิญคณะกรรมการเครือข่ายระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558


8  มิถุนายน  2558

เรื่อง      ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1

เรียน    คณะกรรมการเครือข่ายระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1

                ด้วยการปฏิรูปการศึกษายุคใหม่  เปิดโอกาสให้ชุมชน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  โดยนำประสบการณ์  ความรอบรู้  ความชำนาญ  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา   จึงได้จัดกิจกรรมสานสายสัมพันธ์ระดับชั้นขึ้น  

                ดังนั้น  ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการเครือข่ายระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1  ทุกท่านเข้าร่วมประชุม  ครั้งที่  1/2558   ในวันพฤหัสบดีที่ 11  มิถุนายน  2558   เวลา  15.00 น.  ณ  ห้องรับรองอาคารสัฐยามหาราชินี

                จึงเรียนเชิญมาพร้อมทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี    และขอขอบคุณล่วงหน้ามา  ณ  โอกาสนี้ด้วย

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(คุณธนเดช  จิตพิทยานุภาพ)

   นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 226 ครั้ง

Keep