ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 และได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ต่อเนื่องกัน ปี 2551, 2555 และ 2559


                     ตามที่  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ได้เข้าร่วมประเมินโรงเรียน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา  2559 ไปแล้วนั้น  ทั้งนี้  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ได้ผ่านการคัดเลือกโดยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา  2559  และได้รับรางวัลพระราชทาน  3  ครั้งต่อเนื่องกัน  ปี  2551, 2555 และ 2559 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  รายชื่อนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษา  ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา  2559  ประกาศ ณ วันที่  11 พฤษภาคม 2560

                    โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ท่านผู้ปกครอง คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการระดับชั้น คณะกรรมการตรวจประเมินทุกท่าน และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และตั้งใจเพื่อความสำเร็จของโรงเรียนในครั้งนี้ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 791 ครั้ง

Keep