ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียน ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดระยอง กักตัวเองอยู่ที่บ้านพักของตนเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ


            ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียน ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดระยอง กักตัวเองอยู่ที่บ้านพักของตนเอง  เป็นระยะเวลา 14 วัน  เพื่อสังเกตอาการ ตลอดจนศึกษาแนวทางในการป้องกันตนเองของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดจำนวนผู้อ่าน 67 ครั้ง

Keep