การอนุญาตพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา


             ตามที่  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2562  และ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรีนย และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 

             สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้โรงเรียนเอกชนในระบบปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในการอนุญาตพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ดังนี้

             1.  หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแบบไม่พักแรม และนักเรียนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

              2.  ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาแบบพักแรม และนักเรียนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

              3.  ผู้รับใบอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการพานักเรียนไปนอกราชอาณาจักร  และนักเรียนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

            ทั้งนี้  ให้โรงเรียนเอกชนรายงานการพิจารณาอนุญาตในการเดินทางไปนอกสถานศึกษาต่อผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และกรณีที่โรงเรียนอนุญาตให้พานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ตามข้อ 2 - 3  ข้างต้น  ต้องรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาให้กับผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ภายใน 15 วัน หลังจากการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว

          โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ มาเอกสารแนบที่แนบมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 115 ครั้ง

Keep