ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


                 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ม.4  ประจำปีการศึกษา  2564  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สนใจติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ  อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร  ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  07.30 - 16.30  น.   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-3853-5481  ต่อ  114,  452  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  (เตรียมอนุบาล - อ.3)

โปรแกรมการเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

                    ระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยการนำหลักสูตรไปใช้และปรับปรุงให้เหมาะสม  สอดคล้องกับเด็กและสภาพท้องถิ่น ให้การอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอื้ออาทร  เด็กได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการเล่น เรียนรู้ผ่านโครงการ Project Approach และ STEM Education ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม  ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาระดับชั้นต่อไป มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ

 

ระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่  2

โปรแกรม Pre – EMSP (Pre- English, Math and Science Program)

                     เปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 และระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3  จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในรายวิชา English,  Math and Science เน้นการใช้ภาษาอังกฤษตลอดทั้งวัน ฝึกฝนทักษะด้าน Listening, Speaking, Reading and Writing  ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม  จัดบรรยากาศในห้องเรียนแบบ Smart Classroom ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านภาษา โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Teacher) ใช้ตำราเรียนจากต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ใน 2 ทักษะ คือ ด้านการฟังและการพูด (Listening and Speaking)  ทำการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University)  จำนวนนักเรียน 30 คน ต่อห้องเรียน

                     กำหนดการรับสมัคร/ทดสอบ/สัมภาษณ์/ประกาศผล/มอบตัว  

                           *  รอบที่  1  วันที่  13  พฤศจิกายน  2563

                           *  รอบที่  2  วันที่  12  มกราคม  2564

                           *  รอบที่  3  วันที่  23  กุมภาพันธ์  2564    

 

ระดับชั้น ป.1 – ม.3

โปรแกรม EIP (English Integration Program)

                    โปรแกรม EIP จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ควบคู่กับการเรียนภาษาอังกฤษ ในรายวิชา English, Math, Science, Social Studies และ Moral ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้ตำรากลางจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นักเรียนได้เรียนรู้กับครูชาวต่างชาติ มีการบูรณาการเนื้อหาวิชาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทียบเคียงมาตรฐาน CEFR  ของ Cambridge (Common European Framework of Reference for Languages)  และส่งเสริมให้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน  ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม  อีกทั้งยังจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สาม

 

ระดับชั้น  ป.1 - ป.3

โปรแกรม EMSP (English, Math Science Program)

                       โปรแกรม EMSP ในระดับชั้น ป.1 - ป.3 จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เข้มข้นในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Teacher) และใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน สำหรับในรายวิชาภาษาอังกฤษเน้นฝึกฝนทักษะด้าน Listening, Speaking, Reading and Writing ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม  จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงด้านการใช้ภาษานอกสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกล้าแสดงออกและการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมั่นใจ เทียบเคียงมาตรฐาน CEFR ของ Cambridge Examinations  เมื่อนักเรียนจบชั้น ป.2 ต้องผ่านการทดสอบ CEFR ของ Cambridge ระดับ PRE – A1 จำนวนนักเรียน 35 คน ต่อห้องเรียน

 

ระดับชั้น  ป.4 - ป.6

โปรแกรม EMSP (English, Math Science Program)

                  โปรแกรม EMSP ในระดับชั้น ป.4 - ป.6  จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพิ่มเติมใน 3 รายวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษเรียนกับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Teacher) เน้นฝึกฝนทักษะด้าน Listening, Speaking, Reading and Writing จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงด้านการใช้ภาษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกและใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมั่นใจ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม  ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จัดกระบวนการ Project Based ให้นักเรียนศึกษาดูงานและใช้ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะแบบบูรณาการโดยครูเฉพาะทางระดับมัธยมศึกษา ใช้ iPad ในระบบ One to One / Smart TV  เป็นสื่อการสอน  ส่งเสริมการแข่งขันทั้งภายใน ภายนอก ในรายวิชาภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐาน CEFR ของ Cambridge Examinations เมื่อนักเรียนจบชั้น ป.4 ต้องผ่านการทดสอบ CEFR ของ Cambridge ระดับ A1 และเมื่อนักเรียนจบชั้น ป.6 ต้องผ่านการทดสอบ CEFR ของ Cambridge ระดับ A2 และในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เทียบเคียงมาตรฐาน สสวท. (TEDET)  จำนวนนักเรียน 35 คน ต่อห้องเรียน

 

ระดับชั้น  ม.1 - ม.6

โปรแกรมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program)

                    โปรแกรมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program) โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวทางของ สสวท. ซึ่งโรงเรียนได้เพิ่มเติมเวลาเรียน และความเข้มข้นในรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Based) ตามความสนใจควบคู่คุณธรรม จริยธรรม  เพื่อฝึกให้นักเรียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผนการทำงานเป็นทีม การนำเสนอ ฝึกภาวะผู้นำ  ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  และเข้าร่วมแข่งขันวัดความสามารถเชิงวิชาการในโครงการต่าง ๆ เช่น  โอลิมปิกวิชาการ, สสวท., สอวน., สวทช.ฯลฯ  ได้รับประสบการณ์ตรงจากการทัศนศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการตามคณะในมหาวิทยาลัย เช่น ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น โดยลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการร่วมกับคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จำนวนนักเรียน 35 คน ต่อห้องเรียน

 

ระดับชั้น ม.4 - ม.6  

                      จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ส่งเสริมภาษาอังกฤษโดยใช้ตำรากลางของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในรายวิชา Math, Science, Social Studies, English และ Value Education  ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม  ตอบสนองต่อแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบศักยภาพของตนเองเพื่อนำไปต่อยอดการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  โดยมีแผนการเรียน 6 สาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

                      1.  สายวิทย์ – คณิต  ยึดการเรียนตามแนวทางของ STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) เป็นการเรียนแบบบูรณาการ 5 ศาสตร์เข้าด้วยกัน  สามารถสร้างหรือพัฒนาผลงานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ STEAM  และกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  คิดอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดในชีวิตประจำวัน และสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง  การหาองค์ความรู้ (Body of Knowledge)  การเรียนการสอนปฏิบัติการหุ่นยนต์แขนกล และ ปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial Intelligence)

                      2.  สายศิลป์ – ภาษาอังกฤษ  เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบ 4 ด้าน (Listening, Speaking, Reading and Writing) โดยครูที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์  เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารและอธิบายในหัวข้อต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เทียบเคียงมาตรฐาน CEFR ของ Cambridge (Common European Framework of Reference for Languages)  

                      3.  สายศิลป์ – ภาษาจีน  เน้นทักษะการใช้ภาษาจีนกลาง ครบ 4 ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านจากสถาบันขงจื้อ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในด้านการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และอธิบายในหัวข้อต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  เทียบเคียงมาตรฐาน HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) 

                      4.  สายศิลป์ – คำนวณ (ช่างศิลป์)  เน้นการสอนวิชาออกแบบ  การเขียนแบบ  สถาปัตยกรรม  Sketch Design  และโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ  (3D)  โดยครูที่มีความรู้ความสามารถ  สอนให้ผู้เรียนได้ลงปฏิบัติจริง  เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรม การเขียนแบบ และออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  สามารถนำผลงานมาแสดงในเวทีศักยภาพของโรงเรียน หรือเผยแพร่ผ่านทาง YouTube Channel, หรือทาง Facebook

                      5.  สายศิลป์ – คำนวณ (มีเดีย & ดีไซน์)  เน้นการสอนวิชาที่เกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์, การทำ Animation และการสร้าง Application  โดยครูที่มีความรู้ความสามารถ  สอนให้ผู้เรียนได้ลงปฏิบัติจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อด้านนิเทศศาสตร์  สามารถสร้างสรรค์ผลงาน (Production) เพื่อนำเสนอในช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน อีกทั้งสามารถผลิตภาพยนตร์สั้น หรือโฆษณา เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ

                      6.  สายศิลป์ – คำนวณ (อุตสาหกรรมบริการ)  เน้นการเรียนการสอนด้านบริหารจัดการ การปฏิบัติการอาหาร การบริการ การโรงแรม  และ Chef  โดยครูที่ผ่านการอบรม และคณาจารย์จากวิทยาลัยดุสิตธานี  นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรง  สามารถรังสรรค์รายการอาหารสำหรับจัดเลี้ยง นำทักษะความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพหรือธุรกิจส่วนตัว (Entrepreneur) ได้ 

                       กำหนดการรับนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.4  ประจำปีการศึกษา  2564

                           -  จำหน่ายใบสมัคร  ตัั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                           -  รับสมัคร  ในวันที่ 20 มกราคม 2564 (รอบที่ 1) และในวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2564 (รอบที่ 2)

                           -  ทดสอบ/สัมภาษณ์  ในวันที่ 23 มกราคม 2564 (รอบที่ 1) และในวันที่ 6 มีนาคม 2564 (รอบที่ 2)

                           -  ประกาศผลการคัดเลือก  ในวันที่ 26 มกราคม 2564 (รอบที่ 1) และในวันที่ 9 มีนาคม 2564 (รอบที่ 2)

                           -  มอบตัวนักเรียนใหม่  พร้อมลงทะเบียนชำระเงิน  ในวันที่ 27 - 28 มกราคม 2564 (รอบที่ 1) และในวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2564 (รอบที่ 2)

 

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 369 ครั้ง

Keep