ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียน กรณีเปลี่ยนแผนการเรียน / ไม่ได้โควตา (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2566


               ตามที่  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่ได้โควตาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 กรณีเปลี่ยนแผนการเรียน / ไม่ได้โควตา เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้  มีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์และคุณสมบัติที่โรงเรียนกำหนด ตามไฟล์เอกสารที่แนบมา

               ขอให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกมาลงทะเบียนมอบตัว พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการเรียนของภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น.  ณ ห้องธุรการ - การเงิน  กรณีที่ท่านไม่สามารถลงทะเบียนตามวันที่กำหนดไว้ หรือมีข้อขัดข้องประการใด กรุณาแจ้งให้โรงเรียนทราบ  การไม่แจ้งเหตุผลใด ๆ เมื่อถึงวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์  ทางโรงเรียนจะปฏิบัติเหมือนกับนักเรียนที่มาสมัครใหม่ทุกประการ  หมายเลขโทรศัพท์ 0 3853 5481 ต่อ 114, 452   

                หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกและประสงค์จะศึกษาต่อโรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  ให้ติดต่อซื้อใบสมัครที่ห้องธุรการ ราคาชุดละ 300 บาท  โดยยื่นหลักฐานการสมัคร สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่โรงเรียนกำหนด


อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 104 ครั้ง

Keep