ขอเชิญคณะกรรมการจัดงานแรลลี่การกุศลประชุมพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 18 กันยายน 2563
(18/กันยายน/2563 ::
จาก งานสัมพันธ์ชุมชน)      
นักกีฬาฟุตบอล ร.ร.เซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค รุ่นอายุ  15 และ 18 ปี  ในวันที่  15 - 24 กันยายน 2563
(14/กันยายน/2563 ::
จาก งานกีฬา)      
นักกีฬาบาสเกตบอล ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค  จ.ฉะเชิงเทรา รุ่นอายุ 18 ปี  ชาย - หญิง  ในวันที่  15 - 24 กันยายน 2563
(14/กันยายน/2563 ::
จาก งานกีฬา)      
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือ-เนตรนารี อาสาจราจร รุ่นที่ 12  ในวันที่ 25 กันยายน 2563
(14/กันยายน/2563 ::
จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      
ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563
(08/กันยายน/2563 ::
จาก งานบริหารแผนกปกครอง)      
งานระเบียบวินัย ฝ่ายกิจการนักเรียน สุ่มตรวจกระเป๋านักเรียน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
(31/สิงหาคม/2563 ::
จาก งานระเบียบวินัย)      
ผู้อำนวยการ และคุณครูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่  8 กันยายน 2563 
(31/สิงหาคม/2563 ::
จาก งานสัมพันธ์ชุมชน)      
ฝ่ายกิจการนักเรียน  จัดประชุมชี้แจงกติกาและเส้นทางการแข่งขันแรลลี่การกุศล SLC Family Tour 2019 ในวันที่ 11 กันยายน 2563
(31/สิงหาคม/2563 ::
จาก งานสัมพันธ์ชุมชน)