รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564 
(27/มีนาคม/2564 ::
จาก งานสภานักเรียน)      
ขอแสดงความยินดีกับนายยสินธร ชั้นเจริญศรี  ที่ได้รับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 
(27/มีนาคม/2564 ::
จาก งานสภานักเรียน)      
แผนกปกครอง จัดโครงการพัฒนาจิต ชีวิตสดใส ในวันที่ 10 เมษายน 2564
(23/มีนาคม/2564 ::
จาก งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม)      
งานสภานักเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่  26 มีนาคม 2564 
(04/มีนาคม/2564 ::
จาก งานสภานักเรียน)      
การจับหมายเลขผู้เข้าสมัคร กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564  ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 
(04/มีนาคม/2564 ::
จาก งานสภานักเรียน)      
งานสภานักเรียน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564  ในวันที่  3 - 25 มีนาคม 2564
(04/มีนาคม/2564 ::
จาก งานสภานักเรียน)      
นักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2564  
(11/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)      
นักเรียนระดับชั้น ป.5 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 
(11/กุมภาพันธ์/2564 ::
จาก งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน)