[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานประชาสัมพันธ์  ขอแจ้งปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2564)
แจ้งกำหนดการสอบประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป.1-ม.5 ในวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 34 / 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) กรณี : นักเรียนหรือบุคลากรในครอบครัวเดียวกัน มีประวัติเดินทางเอง หรือ นักเรียน/บุคคลในครอบครัวเดียวกัน มีประวัติคลุกคลีกับผู้ที่เดินทาง กลับมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคหรือพื้นที่เสี่ยง
การเลื่อนสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
นักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2564  
นักเรียนระดับชั้น ป.5 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 
นักเรียนระดับชั้น ป.4 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 
นักเรียนระดับชั้น ป.3 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 
นักเรียนระดับชั้น ป.2  เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 
นักเรียนระดับชั้น ป.1 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2 มีนาคม 2564
คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 2 มีนาคม 2564
คณะครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตอน ติวเข้มระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การเขียน SAR อย่างสมบูรณ์ Key to Success for Analyzing Internal Educational Quality Assurance and Self-Assessment Report (SAR) ในวันที่ 13 มีนาคม 2564
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3  ทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม - วัดสมานรัตนาราม  จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ  จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 17 มีนาคม  2564 
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 3 มีนาคม 2564
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนปาล์มฟาร์มนก จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 1 มีนาคม 2564
ฝ่ายวิชาการ จัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 11, 15, 22 และ 23 กุมภาพันธ์ 2564
 ฝ่ายวิชาการ  จัดติวทบทวนประมวลความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในวันที่ 16 - 18  กุมภาพันธ์ 2564
 ฝ่ายวิชาการ  จัดติวทบทวนประมวลความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 8 - 10  กุมภาพันธ์ 2564
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564
คณะภราดา คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ฯ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง ฯ และคณะครู โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา 72 ปี SLC สามัคคีมหากุศล  ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ/กราบบูรพาจารย์ นักเรียนระดับชั้น ม.6 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมกราคม 2564
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนธันวาคม 2563
แจ้งผลการออกรางวัลสลากเซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2020  ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ สยามนิรมิต กรุงเทพฯ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ฯ ฉะเชิงเทรา และ ศูนย์ฯเขาหินซ้อน จ. ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 30 มีนาคม 2564
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯและมินิมูร่าห์ฟาร์ม ในวันที่ 9 มีนาคม 2564
 ขอเชิญคณะกรรมการจัดงาน SLC Home Coming Day 2020  ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 2  ในวันที่ 23 ธันวาคม  2563 
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรผสมผสาน Smile Lemon และ วัดสมานรัตนาราม วันที่ 10 - 11 มีนาคม 2564
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 23 มีนาคม 2564
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ รังนกแลนด์ จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 17 มีนาคม 2564
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2563 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ.2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา มิสกาญจนา พงษ์เจริญ
ประชาสัมพันธ์ "การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" (Private School Administrators and Teachers of the Year 2020) ประจำปี พ.ศ. 2564
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนตุลาคม 2563
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ผ่านการทดสอบความรู้พระคัมภีร์ "หนังสือกิจการอัครสาวก"
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
การอนุญาตพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
สรุปผลการแข่งขันแรลลี่การกุศล SLC FAMILY TOUR 2019  ชิงถ้วยพระราชทานในองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เส้นทางฉะเชิงเทรา - เขาใหญ่  ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที 6 เข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้มการอ่าน ในวันที่ 5 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2563
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารดา ม.ชัยวัฒน์ สุทธาพัฒน์ธานนท์
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของครูโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นฐาน และระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกันยายน 2563

    1 2 3 4  >   >|