[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2, 5 และ 7 เมษายน 2564
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งานประชาสัมพันธ์  ขอแจ้งปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2564)
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 34 / 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) กรณี : นักเรียนหรือบุคลากรในครอบครัวเดียวกัน มีประวัติเดินทางเอง หรือ นักเรียน/บุคคลในครอบครัวเดียวกัน มีประวัติคลุกคลีกับผู้ที่เดินทาง กลับมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคหรือพื้นที่เสี่ยง
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดพิธีมุทิตาจิตครูและพนักงานเกษียณ ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 9 เมษายน 2564
คณะครูร่วมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564-2566 ในวันที่ 8 เมษายน 2564
คณะครูร่วมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 7 เมษายน 2564
รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 26 มีนาคม 2564 
ขอแสดงความยินดีกับนายยสินธร ชั้นเจริญศรี  ที่ได้รับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 
คณะครูเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
แผนกปกครอง จัดโครงการพัฒนาจิต ชีวิตสดใส ในวันที่ 10 เมษายน 2564
ขอเชิญนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 19 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2564
ขอเชิญร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3 เมษายน 2564
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมีนาคม 2564
นักเรียนโปรแกรม Gifted โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมเสริมสร้างศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
ขอเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 11/2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2564
การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2/2563 ในระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564
แจ้งการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 (นอกตาราง) ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2564
การเลื่อนสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมกราคม 2564
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนธันวาคม 2563
แจ้งผลการออกรางวัลสลากเซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2020  ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ฯ ฉะเชิงเทรา และ ศูนย์ฯเขาหินซ้อน จ. ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 30 มีนาคม 2564
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2563 และข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นสมาชิกคุรุสภา พ.ศ.2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา มิสกาญจนา พงษ์เจริญ
ประชาสัมพันธ์ "การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล "ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น" (Private School Administrators and Teachers of the Year 2020) ประจำปี พ.ศ. 2564
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนตุลาคม 2563
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ผ่านการทดสอบความรู้พระคัมภีร์ "หนังสือกิจการอัครสาวก"
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
การอนุญาตพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
สรุปผลการแข่งขันแรลลี่การกุศล SLC FAMILY TOUR 2019  ชิงถ้วยพระราชทานในองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เส้นทางฉะเชิงเทรา - เขาใหญ่  ในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที 6 เข้าร่วมกิจกรรมสะสมแต้มการอ่าน ในวันที่ 5 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2563
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารดา ม.ชัยวัฒน์ สุทธาพัฒน์ธานนท์
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของครูโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นฐาน และระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกันยายน 2563
มาตรการพักชำระหนี้ ลูกหนี้ธนาคารออมสิน (ช.พ.ค.) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม 2563
ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพเชิงวิชาการ(เรียนเสริม) ภาคเรียนที่ 1/2563
ขอเชิญคุณครู และนักเรียน ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา SLC Magazine ปีการศึกษา 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนสิงหาคม 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ฝ่ายธุรการ-การเงิน เปิดให้บริการขอเอกสารทางการเรียน และขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน ในระบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียน ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดระยอง กักตัวเองอยู่ที่บ้านพักของตนเอง เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมิถุนายน 2563
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ผู้อำนวยการ และคุณครูเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา มิสเจรดา รัฐประเสริฐ

    1 2 3 4  >   >|