[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล วิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดอยุธยา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์อากาศ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ สวนปาล์มฟาร์มนก จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565
งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธโสธร ตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565
งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธโสธร ตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565
ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์เข้าร่วมการประชุมสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ครบวาระ 3 ปี ในวันที่ 6 กันยายน 2565
คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมิถุนายน 2565
นักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ (Internationaly Outstanding Inventors Awards Ceremony) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565
ผลการคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตรดีเด่น ด้านกิจกรรมและวิชาการ ประจำปี 2564
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนเมษายน 2565
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมีนาคม 2565
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู นักเรียน และพนักงาน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่นิล เกตุมา มารดาของน.ส.จันทรา เกตุมา พนักงานงานโภชนาการ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกฟิสิกส์ และวิชาเอกนาฏศิลป์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 29/2564 เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนมกราคม 2565
คู่มือไทยเซฟไทย สำหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
งานห้องสมุดขอเชิญชวนนักเรียน ป.1-ม.6 เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนไปกับห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน The 1 Book E-Library
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ บิดา มิสภรณุต ศรีสุวรรณ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา รับมอบ The 1 Book E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน T1 Book E-Library ในวันที่ 20 มกราคม 2565
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายนฤมล ภังคะญาณ พนักงานอาคารสถานที่
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนธันวาคม 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนภายในเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 20/2564 เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่ออำนวย สง่าเอี่ยม บิดา มิสปุญชญา สง่าเอี่ยม
แจ้งการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของเบอร์นาร์ดพรศักดิ์ มายอด บิดาของภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควตาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ มารดา มิสพรเพ็ญ ศาลาน้อย
งานห้องสมุด ขอเชิญชวนนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ “อยู่ที่ไหน ก็อ่านได้” เดือนพฤศจิกายน 2564
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนตุลาคม 2564
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลการประกวดและแข่งขัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออก ครั้งที่ 38 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขัน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนราธิวาสราชนครินทร์
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขัน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขัน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
งานห้องสมุด ขอเชิญชวนนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล งวดประจำเดือนกันยายน 2564
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ที่ 11/2564 เรื่อง การปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)
ร.ร.เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณานักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565

    1 2 3 4  >   >|