กำหนดการ

วันที่ 5 มิถุนายน 2558

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ระดับ ป.1-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
--- หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ป.4-6 อาคารสิรินธร  
--- หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ม.1-6 อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร  
--- ประธานคณะกรรมการเปิดหีบเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย นักเรียนเข้าคูหาเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้ง  
--- ปิดหีบเลือกตั้ง/นับคะแนน ประกาศผลการเลือกตั้ง  
08.00-15.00 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน

-รับสมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
-ประชาสัมพันธ์หาเสียงเลือกตั้ง
-จัดคูหาเลือกตั้ง
-สรุปผลการเลือกตั้ง
-แต่งตั้งคณะกรรมการ

-จัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน
- 2.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2558)
- การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 5 มิ.ย. 2558)
- สิ้นสุด 2.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 408งานสภานักเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสภานักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep