กำหนดการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2558

มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (วันแรก)

สถานที่ ค่ายพุทธโสธร(โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน)

เวลา กิจกรรม สถานที่
--- รับประทานอาหารเย็น  
07.30-08.30 รายงานตัว จัดกลุ่ม  ค่ายลูกเสือพุทธโสธร (โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน)
08.30-10.00 ปฐมนิเทศ พิธีเปิด  
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.00 ลูกเสือกับการเรียนรู้เรื่องยาเสพติด  
16.00-19.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย  
21.00-- นัดหมาย สวดมนต์ เข้านอน  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : อบรม/วิทยากร

รายการกำหนดการของขั้นตอน

อบรม/วิทยากร
- อบรม/วิทยากร (วันที่ 1 พ.ค. 2557)
- มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (วันแรก) (วันที่ 12 มิ.ย. 2558)
- มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (วันที่สอง) (วันที่ 13 มิ.ย. 2558)
- มิสพวงทอง วงศ์พลับ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (วันสุดท้าย) (วันที่ 14 มิ.ย. 2558)
- คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 (วันแรก) (วันที่ 27 มิ.ย. 2558)
- คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 (วันที่สอง) (วันที่ 28 มิ.ย. 2558)
- คุณครู และนักเรียน เข้าร่วมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้มหาราชา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 29 มิ.ย. 2558)
- คุณครูกรอกวุฒิลูกเสือและความต้องการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2558 ทางเว็บไซด์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (วันที่ 14 ก.ค. 2558)
- มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก (วันแรก) (วันที่ 13 ม.ค. 2559)
- กำหนดการ มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก (วันที่สอง) (วันที่ 14 ม.ค. 2559)
- กำหนดการ มิสพวงทอง วงศ์พลับ เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก (วันสุดท้าย) (วันที่ 15 ม.ค. 2559)
- สิ้นสุด อบรม/วิทยากร (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep