กำหนดการ

วันที่ 10 สิงหาคม 2558

รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (วันแรก)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.20 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ชมวีดีทัศน์ของโรงเรียน แนะนำคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และแขกผู้มีเกียรติ  ห้องประชุม Antonio ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
09.30-12.00 คณะกรรมการเยี่ยมชมผลงานนักเรียน
จุดที่ 1 นิทรรศการโครงงาน ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
จุดที่ 2 นิทรรศการชมรม ณ ทางเชื่อมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
จุดที่ 3 เยี่ยมชมธนาคารโรงเรียน
จุดที่ 4 เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนในห้องเรียน ณ อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร / ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
จุดที่ 5 เยี่ยมชมบรรยากาศห้องเรียนงานอภิบาล
จุดที่ 6 เยี่ยมชมแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ณ อุทยานการศึกษา สวนนก สวนสมุนไพร
 
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.30 ตรวจเอกสารแต่ละด้าน / สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ห้องประชุม Antonio ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล


แผนงาน : 103 งานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
Keep