กำหนดการ

วันที่ 27 สิงหาคม 2558

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในงาน Academic Excellence 2015 "เซนต์คาเบรียล การศึกษามาตรฐานสากล บริบทไทย"

สถานที่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

เวลา กิจกรรม สถานที่
06.30-- นักเรียนเดินทางออกจากโรงเรียนเซนตส์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  โรงเรียนเซนตส์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
08.30-12.00 ประกวดคัดลายมือ ป.1-3  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
08.30-12.00 ประกวดคัดลายมือ ป.4-6  
08.30-12.00 ประกวดคัดลายมือ ม.1-3,ม.4-6  
08.30-12.00 แข่งขันเปิดพจนานุกรม ม.1-3,ม.4-6  
08.30-12.00 แข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ม.1-3,ม.4-6  
13.00-15.00 แข่งขันพูดสุนทรพจน์  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : นักเรียนแข่งขัน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

นักเรียนแข่งขัน
- นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันแต่งคำประพันธ์ สดุดีสุนทรภูท วันแรก (วันที่ 24 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แข่งขันแต่งคำประพันธ์ สดุดดีสุนทรภู่ วันสุดท้าย (วันที่ 25 มิ.ย. 2558)
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแข่งขันคัดลายมืองานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ (วันที่ 15 ก.ค. 2558)
- นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 รับเกียรติบัตร จากการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันนักบุญหลุยส์ (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนรับเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทย วันสัปดาห์นักบญหลุยส์ (วันที่ 22 ก.ค. 2558)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในงาน Academic Excellence 2015 "เซนต์คาเบรียล การศึกษามาตรฐานสากล บริบทไทย" (วันที่ 27 ส.ค. 2558)
- นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เข้าแข่งขันตอบปัญหาหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันที่ 9 ธ.ค. 2558)
- สิ้นสุด นักเรียนแข่งขัน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 301.1กลุ่มสาระฯภาษาไทย

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep