นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในงาน Academic Excellence 2015 "เซนต์คาเบรียล การศึกษามาตรฐานสากล บริบทไทย" ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558


                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่องในงาน  Academic Excellence  2015  "เซนต์คาเบรียล  การศึกษามาตรฐานสากล  บริบทไทย"  ในวันพฤหัสบดีที่  27  สิงหาคม  2558  เวลา  09.00 - 14.00  น.  ณ  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ  ทั้งในด้านการเรียน  การคิด  การวางแผน  การทำงานร่วมกันอย่างมีระบบตามศักยภาพ  และให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม  เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต  และเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ  60  พรรษา  ในปี  2558  โดยมีรายละเอียดกำหนดการตามเอกสารที่แนบมา

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 275 ครั้ง

Keep