กำหนดการ

วันที่ 13 กันยายน 2558

นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." (วันสุดท้าย)

สถานที่ ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี

เวลา กิจกรรม สถานที่
06.00-- ตื่นนอน  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
06.30-- ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
08.00-- รับประทานอาหารเช้า  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
08.30-- สรุปความรู้ บันทึกประสบการณ์  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
10.00-- พักรับประทานอาหารว่าง  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
10.30-- วจนพิธีกรรมปิดการเข้าเงียบ  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
11.15-- รับประทานอาหารกลางวัน/เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา จ.ชลบุรี
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558

รายการกำหนดการของขั้นตอน

นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558
- นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558 (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." (วันแรก) (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- สิ้นสุด นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2558 (วันที่ 13 ก.ย. 2558)
- นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ "GOD is LOVE." (วันสุดท้าย) (วันที่ 13 ก.ย. 2558)

แผนงาน : 105 งานอภิบาล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep