กำหนดการ

วันที่ 29 กันยายน 2558

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 4

สถานที่ ห้องประกันคุณภาพ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 4  ห้องประกันคุณภาพ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564

รายการกำหนดการของขั้นตอน

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 (วันที่ 1 ก.ค. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 ก.ค. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 2 (วันที่ 12 ก.ย. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 3 (วันที่ 14 ก.ย. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 4 (วันที่ 29 ก.ย. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 5 (วันแรก) (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 5 (วันที่สอง) (วันที่ 6 ต.ค. 2558)
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 ครั้งที่ 5 (วันสุดท้าย) (วันที่ 7 ต.ค. 2558)
- สิ้นสุด จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2564 (วันที่ 30 ต.ค. 2558)

แผนงาน : 101 งานนโยบายและแผน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep