กำหนดการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยแข่งขันกีฬาประเภทลาน

สถานที่ อาคารเซราฟิน

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-11.30 เริ่มการแข่งขัน ขว้างไกล ยืนกระโดดไกล กระโดดสูง โยนบอลลงตะกร้า และเตะบอลเข้าโก  อาคารเซราฟิน
11.30-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน/พักผ่อนกลางวัน  
13.00-15.00 เริ่มการแข่งขันชักกะเย่อ  อาคารเซราฟิน
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2.4 วางแผนงานกรีฑาสี


แผนงาน : 606 งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep