กำหนดการ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.4 (วันแรก)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.30 ลงทะเบียน รายงานตัวลูกเสือ-เนตรนารี  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
08.30-10.00 พิธีถวายราชสดุดี และเปิดประชุมกอง  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
10.00-10.30 แนะนำวิทยากร /พี่เลี้ยง และกิจกรรมนันทนาการ  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
10.30-12.00 กิจกรรมตามฐาน  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน และกิจกรรมยามว่าง  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
13.00-14.00 กิจกรรมฐานผจญภัย  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
14.00-14.30 รับประทานอาหารว่าง  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
14.30-15.30 วิชาชุมนุมรอบกองไฟ (ภาคทฤษฎี)  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
15.30-17.00 ฝึกซ้อมการแสดงรอบกองไฟ  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
17.00-18.30 ภาระกิจส่วนตัว / รับประทานอาหาร  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
19.00-21.00 การแสดงรอบกองไฟ  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
21.00-- สวดมนต์ / นอน  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3

รายการกำหนดการของขั้นตอน

กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3
- กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3 (วันที่ 30 เม.ย. 2558)
- นักเรียน ม.1-3 เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี เรื่องระเบียบแถวภาคสนาม (วันที่ 5 ก.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.5 (วันแรก) (วันที่ 5 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.5 (วันที่สอง) (วันที่ 6 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.5 (วันสุดท้าย) (วันที่ 7 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( วันแรก) (วันที่ 12 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่สอง) (วันที่ 13 ต.ค. 2558)
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันสุดท้าย) (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.3 (วันแรก) (วันที่ 14 ต.ค. 2558)
- ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.3 (วันที่สอง) (วันที่ 15 ต.ค. 2558)
- ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม. (วันสุดท้าย) (วันที่ 16 ต.ค. 2558)
- กำหนดการ กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.2 (วันแรก) (วันที่ 20 ต.ค. 2558)
- กำหนดการ กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.2 (วันที่สอง) (วันที่ 21 ต.ค. 2558)
- กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม. 1 (วันแรก) (วันที่ 22 ต.ค. 2558)
- ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.2 (วันสุดท้าย) (วันที่ 22 ต.ค. 2558)
- กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.1 (วันที่สอง) (วันที่ 23 ต.ค. 2558)
- กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.1 (วันสุดท้าย) (วันที่ 24 ต.ค. 2558)
- กำหนดการ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ป.1 (วันที่ 10 พ.ย. 2558)
- กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.2 (วันที่ 11 พ.ย. 2558)
- กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.3 (วันที่ 12 พ.ย. 2558)
- กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.4 (วันแรก) (วันที่ 13 พ.ย. 2558)
- กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.4 (วันสุดท้าย) (วันที่ 14 พ.ย. 2558)
- สิ้นสุด กิจกรรมเข้าค่าย ป.1-ม.3 (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep