กำหนดการ

วันที่ 18 ธันวาคม 2558

การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันแรก)

สถานที่ Saint Louis School Chachoengsao

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.20-- นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 เริ่มสอบวิชาแรก  ห้องเรียน
12.10-- นักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 เริ่มสอบวิชาแรก  ห้องเรียน
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : ประเมินผลนักเรียน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

ประเมินผลนักเรียน
- ประเมินผลนักเรียน (วันที่ 1 พ.ค. 2558)
- กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.5 (วันแรก) (วันที่ 24 ก.ค. 2558)
- กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.5 (วันที่สอง) (วันที่ 27 ก.ค. 2558)
- กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.5 (วันสุดท้าย) (วันที่ 28 ก.ค. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ม.4-ม.5 (วันแรก) (วันที่ 17 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ม1-ม.3(วันแรก) ม.4-ม.5(วันที่สอง) และ ม.6 (วันแรก) (วันที่ 18 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ป.6, ม.4-ม.6 (วันที่สาม) (วันที่ 21 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ม.1-ม.3 (วันที่สี่) (วันที่ 22 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ป.6(วันที่ห้า) (วันที่ 23 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ม.1-ม.3(วันที่หก) (วันที่ 24 ก.ย. 2558)
- การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ป.6(วันสุดท้าย) (วันที่ 25 ก.ย. 2558)
- การประกาศผลสอบและรับสมุดพก ระดับอนุบาล (วันที่ 30 ต.ค. 2558)
- การประกาศผลสอบและรับสมุดพก ระดับ ป.1-ม.6 (วันที่ 31 ต.ค. 2558)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันแรก) (วันที่ 18 ธ.ค. 2558)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันที่สอง) (วันที่ 21 ธ.ค. 2558)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันที่สาม) (วันที่ 22 ธ.ค. 2558)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันที่สี่) (วันที่ 23 ธ.ค. 2558)
- การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนระดับ ป.1-ม.6 (วันสุดท้าย) (วันที่ 24 ธ.ค. 2558)
- โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิ (FSG,FSGST)เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 (วันที่ 11 ม.ค. 2559)
- กำหนดการ โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิ (FSG,FSGST)เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 12 ม.ค. 2559 (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (MS) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 12 ม.ค. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (วันแรก) (วันที่ 15 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่สอง) (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 (วันสุดท้าย) (วันที่ 17 ก.พ. 2559)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนชั้น ป.1 -ม.5 (วันแรก) (วันที่ 29 ก.พ. 2559)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนชั้น ป.1 -ม.5 (วันที่สอง) (วันที่ 2 มี.ค. 2559)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนชั้น ป.1 -ม.5 (วันที่สุดท้าย) (วันที่ 4 มี.ค. 2559)
- ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558 รับสมุดพก และรับหนังสือเรียน (ปฐมวัยและประถมศึกษา) (วันที่ 26 มี.ค. 2559)
- ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558 รับสมุดพก และรับหนังสือเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) (วันที่ 27 มี.ค. 2559)
- สิ้นสุด ประเมินผลนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2559)

แผนงาน : 303 งานวัดและประเมินผล

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep