กำหนดการ

วันที่ 23 มกราคม 2559

คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู (โอกาส "ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม")

สถานที่ ณ วัดและโรงเรียนนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-- ลงทะเบียน / ชมนิทรรศการคณะนักบวชและร้านหนังสือ  โรงยิมโรงเรียนนักบุญเปโตร
09.00-- พิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช/หลังบทเพลงเริ่มพิธี คุณพ่อเดชา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน/หลังบทภาวนาสุดท้ายของประธาน คุณพ่อเอกรัตน์ แจ้งต่อท่านประธานถึงนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "รักพระคัมภีร์"/ประธานมอบวุฒิบัตรให้กับโรงเรียน/ครู/นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "รักพระคัมภีร์" โดยศึกษาหนังสือ "สุภาษิตและปัญญาจารย์"/มอบเข็มและเกียรติบัตรยุวธรรมทูต/ผู้แทนนักเรียนกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธี/ประธานในพิธีให้โอวาทแก่ครู-นักเรียน/อวยพรปิดพิธี/ถ่ายภาพ  
10.30-- พัก/อาหารว่าง  
11.00-- รวมพล (เพลง แล่นเรืออกไปที่ลึก) /ประกวดร้องเพลงยุวธรรมทูต สไตล์ Battle Team  บริเวณโรงยิม
11.45-- อาหารเที่ยง  
12.15-- กิจกรรมฐาน จากคณะนักบวช  
14.30-- ปิดงาน (วจนพิธีกรรมปิดพิธี)  
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู (โอกาส "ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม" ในวันที่ 23 มกราคม 2559


แผนงาน : 105 งานอภิบาล

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep