กำหนดการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2563

กิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์คุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2563

สถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-08.50 ลงทะเบียนส่งสื่อการสอน  อาคารสัฐยามหาราชินี
09.00-12.00 คณะกรรมการชมผลฝานสื่อจำนวน 48 ชิ้น  อาคารสัฐยามหาราชินี
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 600.07 กิจกรรมจัดซื้อและผลิตสื่อ


แผนงาน : 600 งานบริหารฝ่ายปฐมวัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep