ขอเชิญคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563


                     ฝ่ายปฐมวัย  จัดกิจกรรมการประกวดสื่อการจัดประสบการณ์  ประจำปีการศึกษา  2563  ในวันพฤหัสบดีที่  1  ตุลาคม  2563  เวลา  08.30 - 12.00 น.  ณ  อาคารสัฐยามหาราชินี  ฝ่ายปฐมวัย  โดยมีคณะครูเข้าร่วม  จำนวน  48  คน  และสื่อ  จำนวน  48  ชิ้น  และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธิดารัตน์    อธิปัญจพงษ์  และ ดร.จิตติพร  บ่มไล่  อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดครั้งนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 66 ครั้ง

Keep