กำหนดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม KMUTNB Innovation Awards 2022 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันสุดท้าย)

สถานที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เวลา กิจกรรม สถานที่
06:00-08:00

เดินทางสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร 6 ชั้น (อาคารเรียน)(ห้องวิชาการ)
08:00-08:30

ลงทะเบียน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
08:30-09:00

พิธีเปิด

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
09:00

เริ่มการประกวด

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 กิจกรรมเพชร SLC (300.3)

6.5.1  ศึกษาสภาพปัญหาที่ผ่านมา

6.5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.5.3  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

6.5.4  สำรวจหนังสือ / หน่วยงานที่แข่งขันทักษะวิชาการ

6.5.5  จัดตารางสอนเสริมพิเศษให้นักเรียนที่ไปร่วมแข่งขัน 

6.5.6 ดำเนินการส่งนักเรียนไปร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ

6.5.7  มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการไปร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ  

6.5.8  ประเมินผล  และสรุปผลการดำเนินงาน

6.5.9   นำผลการประเมินการไปวางแผนในการพัฒนางานครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 กิจกรรมเพชร SLC (300.3)
- 6.5 กิจกรรมเพชร SLC (300.3) (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการกำจัดน้ำมันในรูปอิมัลชัน ในแหล่งชุมชนริมคลองประตูระบายน้ำท่าไข่ ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 7 มิ.ย. 2565)
- นักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ (Internationaly Outstanding Inventors Awards Ceremony) (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม KMUTNB Innovation Awards 2022 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันแรก) (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Pornsirikul International Robotic Competition ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- นักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม KMUTNB Innovation Awards 2022 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันสุดท้าย) (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- 6.5 กิจกรรมเพชร SLC (300.3) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 1. พัฒนางานวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2. พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 3. พัฒนาด้านวิชาการได้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น 4. ส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่ายด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep