กำหนดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน

สถานที่ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่

เวลา กิจกรรม สถานที่
18:00-18:00

กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน   
(
กิจกรรมจะจัดขึ้นหลังจากการประชุมครูประจำเดือนเสร็จสิ้น)

 หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด (103.4)

6.4.1 ศึกษาระเบียบสวัสดิการครู/บุคลากร

6.4.2 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในโรงเรียน

6.4.3 ออกแบบเอกสารการรับสวัสดิการต่าง ๆ

6.4.4 จัดสวัสดิการตามระเบียบ

6.4.5 ประเมินประเมินผลการดำเนินงาน

6.4.6 สรุปผลการดำเนินงานไปวางแผนในการดำเนินงานปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด (103.4)
- 6.4 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด (103.4) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายน (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- 6.4 กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด (103.4) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในโรงเรียน 2. ใช้ศักยภาพของครู/บุคลากรในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. พัฒนาความรู้ความสามารถครู/บุคลากรให้ก้าวหน้า 4. บำรุงรักษาครู /บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ในโรงเรียนนาน ๆ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep