กำหนดการ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่สาม)

สถานที่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:จังหวัดสงขลา

ผู้รับผิดชอบ: มิสวีณา นิ่มเรือง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 กิจกรรมเพชร SLC (300.3)

6.5.1  ศึกษาสภาพปัญหาที่ผ่านมา

6.5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.5.3  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

6.5.4  สำรวจหนังสือ / หน่วยงานที่แข่งขันทักษะวิชาการ

6.5.5  จัดตารางสอนเสริมพิเศษให้นักเรียนที่ไปร่วมแข่งขัน 

6.5.6 ดำเนินการส่งนักเรียนไปร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ

6.5.7  มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการไปร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ  

6.5.8  ประเมินผล  และสรุปผลการดำเนินงาน

6.5.9   นำผลการประเมินการไปวางแผนในการพัฒนางานครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 กิจกรรมเพชร SLC (300.3)
- นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันแรก) (วันที่ 25 พ.ค. 2566)
- นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่สอง) (วันที่ 26 พ.ค. 2566)
- นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่สาม) (วันที่ 27 พ.ค. 2566)
- นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่สี่) (วันที่ 28 พ.ค. 2566)
- นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่ห้า) (วันที่ 29 พ.ค. 2566)
- นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันที่หก) (วันที่ 30 พ.ค. 2566)
- นักเรียนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ ณ จังหวัดสงขลา (วันสุดท้าย) (วันที่ 31 พ.ค. 2566)
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (วันที่ 31 พ.ค. 2566)

แผนงาน : 1. พัฒนางานวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 2. พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 3. พัฒนาด้านวิชาการได้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น 4. ส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่ายด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep