นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.4 ห้องเรียน Gifted เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558


                  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และมัธยมศึกษาปีที่  4 ห้องเรียน Gifted  เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558  เวลา  09.00 - 15.00  น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ช่วยสร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  เและได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  ระบบนิเวศป่าอันจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักเรียน  อีกทั้งยังเป็นการจุดประกายทางความคิด  ทำให้เกิดการต่อยอดให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดเชิงอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 235 ครั้ง

Keep