นักเรียนระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2559


    การวัดและประเมินผลพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับชั้นปฐมวัยเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเด็ก  ทำให้ทราบถึงพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนและเป็นข้อมูลในการปรับปรุง  แก้ไข   และพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพสูงสุด  ดังนั้น  ฝ่ายปฐมวัย  งานวัดผลและประเมินผล  จึงได้กำหนดวันในการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  ในระหว่างวันที่  23 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

                 -  ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 กำหนดประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา  ในวันอังคารที่  23 กุมภาพันธ์  2559

                 -  ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 กำหนดประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา  ในวันพุธที่  24  กุมภาพันธ์  2559

                 -  ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 กำหนดประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา  ในวันพฤหัสบดีที่  25  กุมภาพันธ์  2559


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ
ปฏิทินกิจกรรม


จำนวนผู้อ่าน 310 ครั้ง

Keep