แต่งตั้งอัตรากำลังบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563


                 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  มาตรา 39 เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนเป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมาย  ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2564  โดยการจัดการศึกษาให้บรรลุตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต  เพื่อให้การบริหารโรงเรียนดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เอกภาพ และนโยบายของโรงเรียน  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1)  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550  

               จึงแต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 และแต่งตั้งตำแหน่งและหน้าที่บุคลากร (หัวหน้างาน) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  ดังนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 706 ครั้ง

Keep