ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 ฝ่ายปฐมวัย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563


             ฝ่ายปฐมวัย  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา  จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 - 15.00 น.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกให้รู้จักการเสียสละ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และให้นักเรียนได้เรียนรู้ความต้องการของตนเอง ได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการฝึกการเป็นตัวอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง  จึงขอเชิญนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3  ลงคะแนนเสียงที่คูหาเลือกตั้ง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 64 ครั้ง

Keep