กำหนดการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

สถานที่ อาคารสัฐยามหาราชินี

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-11.00 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 -3 ทำการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนปฐมวัย  อาคารสัฐยามหาราชินี
11.30-- ปิดหีบเลือกตั้ง  อาคารสัฐยามหาราชินี
13.00-15.00 นับคะแนนเลือกตั้ง  อาคารสัฐยามหาราชินี
15.00-- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563  อาคารสัฐยามหาราชินี
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 601.12 กิจกรรมสภานักเรียน


แผนงาน : 601 งานระดับชั้น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


Keep