ขอเชิญคุณครู และนักเรียน ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา SLC Magazine ปีการศึกษา 2563


ขอเชิญคุณครู และนักเรียน ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ลงวารสารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  ปีการศึกษา 2563  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.   คุณสมบัติของผู้ส่งบทความต้องเป็นบุคลากรของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เท่านั้น (นักเรียน–ครู)

2.   กำหนดการส่งบทความ  1 คนส่งได้ไม่เกิน 1 เรื่อง   ครั้งละไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4  และใช้ตัวอักษรขนาด 14

3.   ส่วนประกอบของบทความทางวิชาการ  ประกอบด้วย  3 ส่วนคือ ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา และส่วนอ้างอิง  (รายละเอียดของบทความชนิดต่างๆ สามารถดูได้ตามไฟล์ที่แนบมา)

4.   บทความที่ได้รับการคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวารสารของโรงเรียน  ผู้เขียนบทความจะได้รับค่าตอบแทนบทความ  เรื่องละ  500  บาท

5.  การตีพิมพ์บทความลงวารสารของโรงเรียน คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกบทความ  จำนวน 2 เรื่อง  เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารต่อ 1 ฉบับเท่านั้น

6.  ส่งบทความที่ห้องประชาสัมพันธ์  ชั้นล่างอาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 116 ครั้ง

Keep