คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำผลไม้ปั่น"ในวันที่ 9 กันยายน 2563


                ฝ่ายปฐมวัย  จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กได้อย่างเต็มที่  เด็กรู้จริงต่อสิ่งที่เด็กสนใจ และเป็นกระบวนการเรียนการสอนจะยึดเอาความสนใจ   ความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ และเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 จึงได้เชิญคุณณฐมน  แนบนุช   มาสาธิตวิธีการทำ  "น้ำผลไม้ปั่น"  ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.  ณ ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่่ 1/1

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 57 ครั้ง

Keep