คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ดอกไม้ชุบแป้งทอด"  ในวันที่ 10 กันยายน 2563


                    ฝ่ายปฐมวัย  จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กได้อย่างเต็มที่  เด็กรู้จริงต่อสิ่งที่เด็กสนใจ และเป็นกระบวนการเรียนการสอนจะยึดเอาความสนใจ   ความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ และเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 จึงได้เชิญคุณคันธารัตน์  สินจันทร์ และคุณกัลยา  ขุนตาล   มาสาธิตวิธีการทำ  "ดอกไม้ชุบแป้งทอด"  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.  ณ ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่่ 2/3

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 60 ครั้ง

Keep