คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ข้าวต้มปลา"ในวันที่ 10 กันยายน 2563


                    ฝ่ายปฐมวัย  จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กได้อย่างเต็มที่ เด็กรู้จริงต่อสิ่งที่เด็กสนใจ และเป็นกระบวนการเรียนการสอนจะยึดเอาความสนใจ   ความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ และเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง  คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 จึงได้เชิญคุณพรทิพย์  โพธิ์โต  มาสาธิตวิธีการทำ  "ข้าวต้มปลา" ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.  ณ ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่่ 2/6

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 52 ครั้ง

Keep