คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการ "ปลูกต้นไม้" ในวันที่ 11 กันยายน 2563


                ฝ่ายปฐมวัย จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กได้อย่างเต็มที่ เด็กรู้จริงต่อสิ่งที่เด็กสนใจ และเป็นกระบวนการเรียนการสอนจะยึดเอาความสนใจ   ความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ และเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 จึงได้เชิญคุณกาญจนา   ช่องศิริ  มาสาธิตวิธีการ "ปลูกต้นไม้"  ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.  ณ ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่่ 1/2

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 53 ครั้ง

Keep