คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "นมเย็น"ในวันที่ 10 กันยายน 2563


                ฝ่ายปฐมวัย  จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กได้อย่างเต็มที่ เด็กรู้จริงต่อสิ่งที่เด็กสนใจ และเป็นกระบวนการเรียนการสอนจะยึดเอาความสนใจ   ความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ และเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 จึงได้เชิญคุณจริยาพร  ด่านพรม  มาสาธิตวิธีการทำ  "นมเย็น"  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.  ณ ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่่ 1/4

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 54 ครั้ง

Keep