คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการประดิษฐ์ "หมวกแฟนซี"ในวันที่ 11 กันยายน 2563


                ฝ่ายปฐมวัย  จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กได้อย่างเต็มที่ เด็กรู้จริงต่อสิ่งที่เด็กสนใจ และเป็นกระบวนการเรียนการสอนจะยึดเอาความสนใจ   ความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ และเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 จึงได้เชิญคุณสายรุ้ง  วิริยุตตศิลป์ และคุณเลลัย  บุญสุข  มาสาธิตวิธีการประดิษฐ์ "หมวกแฟนซี" ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.  ณ ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่่ 3/2

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 56 ครั้ง

Keep