คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "วุ้นส้ม"ในวันที่ 15 กันยายน 2563


                        ฝ่ายปฐมวัย  จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กได้อย่างเต็มที่  เด็กรู้จริงต่อสิ่งที่เด็กสนใจ และเป็นกระบวนการเรียนการสอนจะยึดเอาความสนใจ   ความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ และเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 จึงได้เชิญคุณน้ำทิพย์  เกตุแก้ว   มาสาธิตวิธีการทำ  "วุ้นส้ม"  ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.  ณ ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่่ 3/5

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 60 ครั้ง

Keep