มาตรการพักชำระหนี้ ลูกหนี้ธนาคารออมสิน (ช.พ.ค.) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม 2563


             ด้วยธนาคารออมสิน ได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคาร ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชี้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จากเดิมพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน ขยายการพักชำระดังกล่าวเป็น 9 เดือน โดยอัตโนมัติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

             1.  ระยะเวลาการพักชำระหนี้ เริ่มมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระหนี้ สำหรับลูกค้าของธนาคารออมสิน โดยในระหว่างเดือนเมษายน ถึงธันวาคม 2563 ธนาคารจะไม่มีการนำส่งรายงานแจ้งการเรียกเก็บหนี้ตามหน่วยงาน (สช.3 ค) ยกเว้น กรณีลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระ (NPLs) หรือสินเชื่อเคหะเงินต้นคงเหลือเกิน 3 ล้านบาท

             2.  ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการพักชำระหนี้ 6 เดือน ธนาคารจะนำไปคำนวณรวมในเงินงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้

             3.  ในช่วงที่ลูกหนี้อยู่ระหว่างพักชำระหนี้ ขอความร่วมมือไม่ก่อภาระหนี้สินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน เนื่องจากหากพ้นช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว อาจส่งผลให้ไม่สามารถหักเงินเดือนนำส่งชำระหนี้ให้กับธนาคารตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้เดิมได้

             4.  กรณีที่คุณครูท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการ สามารถชำระเงินงวดด้วยตัวเองได้ ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ/เคาน์เตอร์เซอร์วิส/แอปพลิเคชั่น MYMO หรือหากประสงค์จะให้หน่วยงานหักเงินเดือนชำระหนี้ให้ธนาคาร สามารถแจ้งรายชื่อได้ห้องการเงิน ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 116 ครั้ง

Keep