คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยคลุกธัญพืช" ในวันที่ 17 กันยายน 2563


                  ฝ่ายปฐมวัย  จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กได้อย่างเต็มที่  เด็กรู้จริงต่อสิ่งที่เด็กสนใจ และเป็นกระบวนการเรียนการสอนจะยึดเอาความสนใจ   ความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ และเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 จึงได้เชิญคุณดารณี  บุญลาภ  มาสาธิตวิธีการทำ  "กล้วยคลุกธัญพืช"  ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.  ณ ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่่ 1/6

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 46 ครั้ง

Keep