คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไอศกรีมถ้วย" ในวันที่ 18 กันยายน 2563


              ฝ่ายปฐมวัย  จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กได้อย่างเต็มที่  เด็กรู้จริงต่อสิ่งที่เด็กสนใจ และเป็นกระบวนการเรียนการสอนจะยึดเอาความสนใจ   ความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ และเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง คุณครู และนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลห้อง 2  จึงได้เชิญว่าที ร้อยตรีหญิงอัญชลี  พุฒตาล  มาสาธิตวิธีการทำ  "ไอศกรีมถ้วย"  ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.  ณ ห้องเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 50 ครั้ง

Keep