คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยปิ้งไส้ทะลัก"ในวันที่ 18 กันยายน 2563


                       ฝ่ายปฐมวัย  จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กได้อย่างเต็มที่  เด็กรู้จริงต่อสิ่งที่เด็กสนใจ และเป็นกระบวนการเรียนการสอนจะยึดเอาความสนใจ   ความต้องการของเด็กเป็นสำคัญ และเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง คุณครู และนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 จึงได้เชิญคุณศิริวรรณ  ศิริวัน และคุณณัฐมล  พงศ์จันทร์  มาสาธิตวิธีการทำ  "กล้วยปิ้งไส้ทะลัก"  ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.  ณ ห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่่ 3/4

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้อ่าน 49 ครั้ง

Keep